හැවනිවල ශ්‍රී විවේකාරාම පුරාණ විහාරය

හැවනිවල ශ්‍රී විවේකාරාම පුරාණ විහාරය

සම්බන්ධ කරගන්න

033 2279154

075 6329439 / 077 9730303

Hawaniwala Sri Viwekarama Purana Viharaya, Purana Viharaya,

Sri Vivekarama Rd, Gampaha, Sri Lanka

Scroll to Top