හැවනිවල ශ්‍රී විවේකාරාම පුරාණ විහාරය

හැවනිවල ශ්‍රී විවේකාරාම පුරාණ විහාරය

Blog

Your blog category

නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ

විහාරයේ විහාරාධිපති විහාරයේ විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ 2006 වසරේ පුරප්පාඩු වූ විහාරාධිපති ධූරය වත්මන් විහාරාධිපති පූජ්‍ය පල්ලේතුත්තිරිපිටියේ පියදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේට පිරිනැමුණු අතර උන් වහන්සේ  මෙම විහාරස්ථානයේ හිටපු විහාරාධිපති පූජ්‍ය පල්ලේතුත්තිරිපිටියේ ධම්මසිරි නාහිමිපාණන් වහන්සේ, ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ වන අතර වර්ෂ 1987 ඔක්තෝබර් මස 30 වන දින පැවිදි දිවියට පත් වූ අතර, 1988ජනවාරි මස සිට අධ්‍යන කටයුතු

නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ Read More »

Scroll to Top